Các bước để được Xác minh doanh nghiệp trên Facebook là gì?

Đi đến Trung tâm bảo mật và nhấp vào Start Verification trong phần Xác minh doanh nghiệp.

1.Nhập thông tin chi tiết Doanh nghiệp

Nhập chi tiết doanh nghiệp của bạn và nhấp vào Next

Thông tin doanh nghiệp bạn cung cấp trong quá trình xác minh doanh nghiệp sẽ hiển thị công khai nếu Trang của bạn có lượng lớn người xem ở Hoa Kỳ hoặc chạy quảng cáo về các vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị ở Hoa Kỳ.

1.1 Xác minh tự động
Chọn đúng doanh nghiệp từ danh sách hoặc chọn None of these match nếu doanh nghiệp của bạn không được hiển thị.

Nếu bạn chọn None of these matches,bỏ qua các bước 3-5 và tìm hiểu cách Tải lên Tài liệu Chính thức để hoàn tất quy trình xác minh. 

  • Xác nhận thông tin chi tiết doanh nghiệp của bạn
  • Chọn một số điện thoại mà bạn có quyền truy cập và nhấp vào Next.

  • Nhận mã xác minh
  • Chọn nhận mã xác minh trên số điện thoại doanh nghiệp của bạn qua tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại hoặc qua email. Tùy chọn số điện thoại có thể không khả dụng ở tất cả các quốc gia.

Hoặc xác minh tên miền của bạn

Nếu miền của bạn đã được xác minh, hãy nhấp vào Sử dụng xác minh miền. Nếu không, hãy hoàn tất quy trình xác minh tên miền, sau đó quay lại Trung tâm bảo mật và chọn Next

  • Nhập Mã xác minh (không áp dụng nếu bạn sử dụng xác minh tên miền).    Nhập mã xác minh của bạn. Nhấp vào Submit

1.2 Xác minh thủ công  
Nếu không tìm thấy bản ghi phù hợp trong cơ sở dữ liệu của bên thứ ba để xác minh tự động, doanh nghiệp sẽ phải trải qua quá trình xác minh thủ công. Họ sẽ phải nộp các tài liệu để chứng minh tên doanh nghiệp hợp pháp của họ. Bạn có thể tìm thấy danh sách các tài liệu pháp lý được quốc gia chấp nhận tại đây.

  • Sau đó, doanh nghiệp phải tải lên các tài liệu bổ sung hiển thị cả tên hợp pháp và địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại.

Cũng giống như xác minh tự động, doanh nghiệp sau đó phải nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để họ có thể nhận mã xác minh.

  • Khi mã xác minh đã được gửi, một tác vụ thủ công sẽ được tạo để xem xét các tài liệu pháp lý. Khi trường hợp đã được xem xét, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo trong phần Trung tâm bảo mật và Thông tin doanh nghiệp trong tài khoản Trình quản lý doanh nghiệp của họ, cũng như thông báo qua email.

Chúc bạn thành công!