Các bước để xóa tài khoản WhatsApp

Không thể sử dụng 1 số điện thoại cho WhatsApp Business hoặc ứng dụng Whatsapp sau khi đã được đăng ký trên WhatsApp Business API . Có thể nâng cấp một số điện thoại lên WhatsApp Business API nhưng không thể làm ngược lại.

Để xóa tài khoản bạn cần:

  1. Mở ứng dụng WhatsApp.
  2. TChọn  More options > Settings > Account > Delete my account.
  3. Nhập số điện thoại của bạn vào  full international format và chọn DELETE MY ACCOUNT.
  4. Chọn lý do tại sao bạn xóa tài khoản của mình 
  5. Chọn DELETE MY ACCOUNT.
 

Việc xóa tài khoản của bạn sẽ:

  • Xóa tài khoản của bạn khỏi WhatsApp.
  • Xóa lịch sử tin nhắn của bạn.
  • Xóa bạn khỏi tất cả các nhóm WhatsApp của bạn.
  • Xóa bản sao lưu của bạn.