Làm sao để ngắt kết nối fanpage?

Để ngắt kết nối với fanpage đang nằm trong SHOP:

Bước 1: Bạn trở về màn hình Dashboard

Bước 2: Chọn page và click nút "Ngắt kết nối".

Page sẽ được xóa khỏi SHOP và tất cả dữ liệu liên quan sẽ bị xóa khỏi fchat

Ngắt kết nối fanpage với fchat

Nếu bạn chỉ muốn tạm dừng để mở lại sau thì bấm nút "Tạm dừng"